Waar staan wij voor?

Met het verzamelen, verwerken, systematiseren, analyseren en interpreteren van (bedrijfs)gegevens bieden kredietinformatiebureaus instrumenten die een essentieel onderdeel vormen binnen vele bedrijfsprocessen. Deze informatie helpt organisaties bij het correct inschatten van risico’s. Het creëert nieuwe kansen die verdere ontwikkeling en groei mogelijk maakt  én staat organisaties toe om te beslissen met wie ze zaken willen doen. Kredietinformatie geeft ook invulling aan een belangrijke functie in het economische en maatschappelijke verkeer door middel van vroegsignalering en daarmee aan het voorkomen van overkreditering, problematische schuldsituaties en fraude.

 

Kredietinformatiebureaus verzamelen veel data en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Het zorgvuldig omgaan en waarborgen van de integriteit van data in het algemeen en persoonsgegevens in het bijzonder is cruciaal voor kredietinformatiebureaus, haar opdrachtgevers en de klanten van haar opdrachtgevers. VKI-leden hanteren hierbij een strikte gedragscode, waarbij het opleveren van kwalitatief hoogwaardige gegevens centraal staat én  getoetst wordt aan de verschillende regelgevingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van data.