Welkom bij de Vereniging van Kredietinformatiebureaus

De VvKi, opgericht in 1975, is de vereniging van bedrijven die zich bezighouden met het verzamelen van financiële- en/of kredietwaardigheidsinformatie. De VvKi behartigt de belangen van haar leden naar alle partijen die direct dan wel indirect invloed hebben op het kredietinformatiebedrijf of hiervoor van belang zijn, zoals de overheid, de AP, Consumentenbond en media.

VvKi I logo

Wie zijn wij?

De Vereniging van Kredietinformatiebureaus (VvKi) is de branchevereniging van bedrijven, gespecialiseerd in het maken van (kredietwaardigheid)profielen voor hun klanten. De VvKi is opgericht in 1975 en de nieuwe naam van de NVH. Onze leden zijn kredietinformatiebureaus actief in de B2C en/of B2B sector binnen Nederland. Als collectieve belangenbehartiger vormt de VvKi de verbinding tussen haar leden, de politiek en alle andere maatschappelijke partijen die actief zijn in en rondom de sector.

Wat is onze missie?

Onze missie is het bijdragen aan een duurzame en vitale kredietinformatiesector. VvKi-leden dragen bij aan een duurzame data-economie. Niet alleen door het verstrekken van actuele en betrouwbare kredietinformatie, maar ook door een solide en integere wijze van zakendoen met bedrijven en consumenten. Zo zorgen wij ervoor dat consumenten en bedrijven beter, verantwoord en veilig zaken met elkaar kunnen doen. De leden geven daarmee invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De VvKi wil namens haar leden de vertegenwoordiger zijn die de maatschappelijke en economische meerwaarde van kredietinformatiediensten onder de aandacht brengt van alle in en rondom de sector betrokken maatschappelijke partijen.

VvKi-lidmaatschap is kwaliteitskeurmerk

Alleen door de VvKi goedgekeurde leden kunnen werken volgens de VvKi-Gedragscode. Dit omdat deze wordt geborgd door een onafhankelijke Raad van Toezicht en een audit. Het is in het belang van de branche en de samenleving dat kredietinformatiebureaus zich aansluiten bij de VvKi.  Samen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vormt de VvKi-Gedragscode een waarborg voor zorgvuldigheid, kwaliteit en naleven van de beroepsethiek.

VvKi-leden (gezamenlijk en individueel) bieden de beste garantie voor:

  • Naleving van de privacywetgeving en waarborgen voor een onafhankelijke klachten- en geschillenregeling;
  • Positief en verbindend branche bewustzijn richting alle betrokken maatschappelijke partijen;
  • Integere, solide bedrijfsvoering; kwaliteit en zorgvuldigheid van informatie en dienstverlening.

Leden - VvKi

Kredietinformatie

Kredietinformatiebureaus creëren een betrouwbaar handelsklimaat voor bedrijven en consumenten

Kredietinformatiebureaus die lid zijn van de VvKi, vervullen al meer dan 40 jaar een maatschappelijke functie. Kredietinformatie draagt bij aan het voorkomen van overkreditering en problematische schulden en dient als basis voor betrouwbaar (online) handelen. In hun privacystatement zetten de VvKi leden uiteen welke (bron)informatie kredietinformatiebureaus verzamelen en voor wie, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe beslissingen op basis van kredietinformatie tot stand komen.

Zowel de verkrijging van de (bron)data als de verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving en de privacyregels. De leden van de VvKi waarborgen dat (1) informatie correct is, (2) fundamentele rechten van consumenten worden nageleefd, (3) verzoeken van consumenten tot inzage in hun gegevens correct worden afgehandeld en (4) foutieve informatie wordt hersteld.

Functie en maatschappelijke waarde van kredietinformatiebureaus

Kredietinformatiebureaus verbeteren de informatiepositie van organisaties en bedrijven. Zodoende kunnen bijvoorbeeld energiebedrijven, telefoonaanbieders, webwinkels, banken en woningcorporaties zorgvuldige en geïnformeerde besluiten nemen over het leveren van een product of dienst aan een consument. Door de juiste informatie krijgen organisaties beter zicht op de (ontwikkeling van de) financiële risico’s. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de preventie van problematische schuldsituaties bij huishoudens en het voorkomen van onnodige maatschappelijke kosten.

Beslissingen op basis van kredietinformatie

Kredietinformatiebureaus verzamelen, verwerken en verstrekken informatie aan opdrachtgevers. Deze nemen zelf een besluit over het aangaan van een relatie met of het aanbieden van een product of dienst aan een consument. De informatie van kredietinformatiebureaus dient hierbij als aanvulling op de informatie die een opdrachtgever (reeds) tot haar beschikking heeft en vaak direct van zijn klant ontvangt. Opdrachtgevers  maken zelf een eigen inschatting die in lijn ligt met hun risicobeleid. De VvKi-leden handelen niet in data ten behoeve van opdrachtgevers en verstrekken de kredietinformatie alleen aan een opdrachtgever die:

  • Een nieuwe klant wil of moet identificeren (ken uw klant).
  • Een aanvraag van een potentiële klant in behandeling neemt.
  • Een bestaande klantrelatie beheert en/of een vordering incasseert.
Correctheid van de gegevens

Kredietinformatiebureaus zijn voortdurend bezig om beschikbare informatie te verifiëren en bij te werken. Integriteit, accuraatheid en volledigheid van informatie waarborgt de bruikbaarheid voor organisaties en de bescherming van consumenten. Het streven van kredietinformatiebureaus naar juiste, toereikende, relevante en actuele informatie is ook een wettelijke vereiste.

Fundamentele rechten van consumenten en privacy compliance

Leden van de VvKi gaan op zorgvuldige wijze om met informatie over consumenten en houden zich aan een Gedragscode over de verwerking van persoonsgegevens, die altijd ter goedkeuring aan de AP wordt voorgelegd.  Sinds 25 mei 2018 is de  Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)  vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  Met de komst van de AVG was ook de door de AP in 2011, op basis van de Wbp,  goedgekeurde Gedragscode van de VvKi aan herziening toe. Hiermee stellen de leden van de VvKi aanvullende regels voor de omgang met persoonsgegevens. Bij niet-naleving van de wet en de Gedragscode, kan de AP handhavend optreden.

Kredietinformatiebureaus verwerken persoonsgegevens alleen op basis van een wettelijke toegestane grond. Het verzamelen en verwerken is steeds gebonden aan een specifiek doel. Kredietinformatiebureaus verwerken persoonsgegevens in de regel op basis van het gerechtvaardigd belang om overkreditering, problematische schulden en fraude te voorkomen. Het overlegorgaan van de Europese privacytoezichthouders WP29 (Working Party 29) heeft bevestigd  dat ‘kredietcontroles’ een gerechtvaardigd belang opleveren om persoonsgegevens te verwerken.

Inzageverzoeken

De leden van de VvKi bieden consumenten de mogelijkheid om kosteloos een inzageverzoek te doen. Na verificatie van de identiteit ontvangen consumenten een brief met alle informatie die over hen bij het kredietinformatiebureau bekend is. Informatie over het doen van een inzageverzoek vinden consumenten op de websites van de individuele leden. Tevens heeft de VvKi in samenwerking met de Consumentenbond een stappenplan opgesteld waarin consumenten informatie en tips vinden voor het doen van een inzageverzoek.

Mogelijkheid van herstel van foutieve informatie

De situatie kan zich voordoen dat informatie over een persoon niet correct is. In dit geval helpen kredietinformatiebureaus consumenten om de gegevens in hun database te corrigeren. Samen met de consument werken zij aan het valideren van de informatie. Naast een wettelijke verplichting is dat in het belang van zowel de consument, onze opdrachtgevers en kredietinformatiebureaus. Alleen op basis van volledige, actuele en juiste informatie kunnen de leden van de VvKi opdrachtgevers goed informeren, die hierdoor in staat worden gesteld betere besluiten te nemen. Daardoor worden consumenten beter beschermd tegen zowel overkreditering als onjuiste afwijzingen.

Neem contact met ons op

Indien u graag meer informatie over het VvKi wilt ontvangen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Adres Vereniging van Kredietinformatiebureaus

Computerweg 22. 3542 DR Utrecht

Telefoon

030-2270597

E-mail

info@vvki.nl

Contact Ons

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.