Welke informatie verzamelen kredietinformatiebureaus en voor wie?

Alle (bron)informatie die VvKi-leden verzamelen wordt op rechtmatige wijze verkregen.  Zowel de verkrijging van (bron)data als de verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving en privacyregels, zoals vastgelegd in de Gedragscode van de VvKi. Transparantie, onze klanten zullen altijd de consument informeren indien ze een toetsing zullen uitvoeren bij een krediet.

Vaak wordt gedacht dat slechts van één enkele verwerkingsgrondslag uit de  privacywetgeving  gebruikt gemaakt mag worden om gegevens te verwerken, namelijk de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. Er zijn op grond van de privacywetgeving echter meerdere grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens mogelijk. Zo verzamelen kredietinformatiebureaus vanuit een gerechtvaardigd belang informatie uit openbare en niet-openbare bronnen voor bedrijven en organisaties die met consumenten en andere bedrijven contracten sluiten/handelen. De informatie uit openbare bronnen zou iedereen kunnen verzamelen. Kredietinformatiebureaus doen dit beroepsmatig en zorgen ervoor dat de informatie doelmatig toegankelijk is. Informatie uit niet-openbare bronnen vloeit bijvoorbeeld voort uit een onbetaalde financiële verplichting, waarover betrokkene in een aanmaning door de organisatie is geïnformeerd. Indien kredietinformatiebureaus dergelijke informatie verwerken, is daarvoor een overeenkomst gesloten met de organisatie die de vordering wil (laten) innen.

Deze informatie dient ter aanvulling op informatie waarover organisaties – bijvoorbeeld door eerder contact met een klant en/of andere bronnen - al beschikken. Hiermee controleren en completeren organisaties informatie over consumenten. Dit helpt om de accuraatheid en volledigheid van informatie te waarborgen. Hierdoor krijgen organisaties snel en efficiënt een steeds completer, juist en actueel beeld over de financiële situatie van een persoon/bedrijf en kunnen zij mogelijke fraude tijdig detecteren. Dit heeft ook een duidelijke maatschappelijke functie.